Dyr i vann

Statens dyrehelsetilsyn forvalter offentlige bestemmelser for sjukdom- og smittebekjempelse og dyrevern samt regelverk for dyrehelsepersonell. På mange områder har vi i dag en god sjukdomsstatus hos fisk - resultater som er kommet over tid ut fra godt arbeid og med bakgrunn i en god dialog mellom myndigheter og næring. For enkelte sjukdommer ser vi imidlertid en negativ utvikling. Dette må tas alvorlig og må møtes med en offensiv holdning fra alle involverte.

 

Oppdrett av akvatiske dyr forventes å få en stadig viktigere plass i årene som kommer. Sjukdomsbekjempelse, helsespørsmål, dyrevern og miljøhensyn vil stå sentralt i utviklingen av en livskraftig akvakulturnæring.

Dyrevernhensynet er ennå ikke kommet ordentlig på dagsorden for fisk i fangenskap og det er utvilsomt mange utfordringer på området. Et godt dyrevernarbeid, som vil få større oppmerksomhet hos forbrukerne, vil også virke positivt i forhold til sjukdom og helse.

Balansen mellom bevaring av villfisk og utvikling av en bærekraftig oppdrettsnæring er fortsatt en betydelig utfordring. Statens dyrehelsetilsyn har som målsetting å stå for et effektivt og godt tilsyn med relevante offentlige bestemmelser. Vårt arbeid skal bidra til en bærekraftig oppdrettsnæring og til at vi skal ha livskraftige villfiskstammer. Vi vil bygge på ajourført fagkunnskap, et hensiktsmessig regelverk, god forvaltningskompetanse, god samhandling med andre myndigheter, en klar rolleforståelse mellom næring og myndigheter og en åpen dialog med samfunn og media.

Vi har tro på at Dyrehelsetilsynet i tiden framover vil stå for et konstruktivt bidrag innenfor et forvaltningsområde med økende betydning for vårt samfunn.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar

, Norge

Arkiv

Kategorier

hits